Mutiara Ihya Ulumiddin (hc)-new

Mutiara Ihya Ulumiddin (hc)-new

Detail Buku


Oleh
ISBN
9786024180065
Rilis
2016
Halaman
512
Berat
70 kg
Penerbit
MIZAN PUBLISHING
Bahasa
Indonesia
Rp. 125.000
KitabIhyâ’‘Ulûmiddînmerupakankitabpalingpopulerdiantarakitabklasik-tradisionalyangada.Bahkan,hinggasekarang,kitabinitetapmenjadirujukanutamabagiparapenempuhjalansufi.
TuntutanzamanmodernyangserbaringkasdancepattampaknyatelahdiantisipasiImamAl-Ghazali.BukuMutiaraIhyâ’‘UlûmiddîninimerupakanringkasandariKitabIhyâ’‘Ulûmiddînyangberjilid-jilidtersebut.Kendatisudahbanyakringkasanyangdibuat,MutiaraIhyâ’‘UlûmiddînmemilikikeistimewaankarenaperingkasannyadilakukansendiriolehImamAl-Ghazali,denganmenjagaintisaridantujuanbukutersebut.SebagaimanadisebutkanImamAl-Ghazalidalamkatapengantarnya,“SayatelahmeringkasbukuinidisebabkansulitnyamembawaAl-Ihyâ’dalamperjalanan.”Walhasil,denganmembacaMutiaraIhyâ’‘UlûmiddîninidiharapkanpembacadapatmemahamidanmemerasintisaridanhikmahKitabMutiaraIhyâ''Ulûmiddînyangmonumental.
 
“ImamAl-Ghazaliadalahmanusiayangsangatlangka.IamemilikiperanyangsangatjelasdalammenghidupkandanmemperbaruikembaliagamaIslam.Pengaruhnyadalamberbagaibidangilmusangatluasdandalam.”
—AbuAl-A'laA-Maududi,daribukuYusufQardhawi,Al-ImâmAl-Ghazâlî:baynaMâdihîhiwaNâqidîhi